milestones10

透過聚焦於集團的核心業務 ─ 製藥及醫療診斷設備,羅氏集團確立了未來的發展方向。結合醫療診斷與製藥的專家以及生技領域的優勢,羅氏獲評為世界首屈一指的以創新為前提的健康醫療公司之一,企業理念為持續追求個人化的醫療照護方案。

______________________________________________________________________________

羅氏里程碑列表